Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Optimus Websites met haar Opdrachtgever.

1 Algemeen

1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
Optimus Websites: De onderneming die deze voorwaarden opgesteld heeft.
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van Optimus Websites.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Optimus Websites, op alle overeenkomsten die Optimus Websites sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 Optimus Websites wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle offertes van Optimus Websites zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 De offertes hebben een gelden gedurende 14 dagen na verzending van de offerte.
2.3 Als Opdrachtgever aan Optimus Websites gegevens, schetsen en andere informatie verstrekt, mag Optimus Websites uitgaan van de juistheid hiervan en zal de offerte hierop baseren.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand nadat Optimus Websites een offerte verzend naar de Opdrachtgever en de Opdrachtgever deze bevestigt. Hiermee aanvaard de Opdrachtgever de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de betalingen van de vergoedingen aan Optimus Websites.

3 Prijs

3.1 Optimus Websites is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en er zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals producten en diensten van derden of BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte.
3.2 In de prijs zijn niet begrepen reiskosten alsmede alle overige kosten en voorschotten.

4 Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Optimus Websites welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 30 dagen, hierbij geldt de factuurdatum als uitgangspunt.
5.2 Bij het overschrijden van de betalingstermijn wordt over het factuurbedrag een maandelijkse rente in rekening gebracht. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
5.3 De Opdrachtgever is bij tekortkoming met betrekking tot invordering van de verschuldigde en niet betaalde bedragen alle gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Optimus Websites.
5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Optimus Websites gerechtigd om het resterende bedrag over de gehele contractduur in één keer te vorderen.
5.5 Indien de Opdrachtgever een betalingsachterstand heeft behoudt Optimus Websites zich het recht om websites en systemen te deactiveren totdat de verschuldigde en niet betaalde bedragen zijn voldaan.
5.6 Optimus Websites heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden.

6 Levering

6.1 Bij het aangaan van de overeenkomst worden alle door Optimus Websites genoemde levertijden ingeschat op basis van de gegevens die door de Opdrachtgever aan Optimus Websites worden verstrekt.
6.2 Indien er zich omstandigheden voordoen die niet konden worden voorzien is Optimus Websites niet gebonden aan de overeengekomen levertijden.
6.3 De Opdrachtgever kan bij overschrijding van de levertijd door Optimus Websites geen aanspraak maken op een vergoeding. De Opdrachtgever kan de overeenkomst niet ontbinden zonder Optimus Websites volledig schadeloos te stellen.
6.4 Optimus Websites is gerechtigd tot deellevering en dienovereenkomstig gedeeltelijke facturering.

7 Wijzigingen in de opdracht

7.1 Indien de Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst opdracht wijzigt is Optimus Websites gerechtigd om eventueel meerwerk in rekening te brengen.
7.2 Onder meerwerk valt ook de verstrekte informatie door de Opdrachtgever als deze niet overeenkomt met de werkelijkheid.
7.3 Veranderingen in de opdracht zijn geen aanleiding om een lager bedrag te factureren dan overeen is gekomen.
7.4 Veranderingen in opdracht kunnen ervoor zorgen dat overeengekomen levertijd wordt overschreden.

8 Annuleringen

Indien de Opdrachtgever na het aangaan van de overeenkomst de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Optimus Websites alle voor de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten en gederfde winst te vergoedingen met een minimum van 50% van de overeengekomen hoofdsom.

9 Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1 Optimus Websites behoudt zich het recht om de overeenkomst op te schorten indien het door omstandigheden welke buiten de invloedsfeer liggen van Optimus Websites die hierdoor tijdelijk verhinderd is om de overeengekomen verplichtingen na te komen.
9.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De Opdrachtgever heeft bij het ontbinden van de overeenkomst door Optimus Websites geen recht op een schadevergoeding.

10 Garantie

10.1 Gedurende periode van 1 maand zal Optimus Websites gebreken herstellen indien producten en diensten niet aan de vastgelegde specificaties voldoen.
10.2 Het herstellen van gegevens valt niet onder garantie.
10.3 De garantie is niet van toepassing als producten en diensten worden aangepast door derden.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Optimus websites is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade of schade van welke aard dan ook waaronder schade wegens winstderving, werkstagnatie, schade wegens verlies van gegevens en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies.
11.2 Optimus Websites is niet aansprakelijk voor verkeerd verstrekte informatie door de Opdrachtgever.
11.3 Optimus Websites behoudt zich het recht om onder alle omstandigheden over te gaan op deellevering en dienovereenkomstig facturering.

12 Intellectuele eigendom

12.1 De Opdrachtgever verkrijgt het niet exclusieve-recht recht tot gebruik van de ontwikkelde producten en diensten. De producten en diensten mogen zonder schriftelijke toestemming van Optimus Websites noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Optimus Websites verstrekt zijn.
12.2 Optimus Websites behoudt het recht om een naamsvermelding te plaatsen op geleverde en diensten zoals een weblink naar de website van Optimus Websites.
12.3 Indien er delen van geleverde producten en diensten door toedoen of nalaten van de Opdrachtgever in bezit zijn gekomen van derden, verkrijgt Optimus Websites het recht op een onmiddellijk opeisbare boete, welke minimaal gelijk is aan het bedrag van de geleverde producten en diensten.
12.4 Optimus Websites staat vrij om gebruik te maken van de in de loop van het project ontwikkelde methodieken, broncode en opgedane ideeën.

13 Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.